Cijene smještaja za korisnike koji pravo na smještaj ostvaruju temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb

Cijene usluga smjestaja po rjesenju centra (pdf)

 

Cijene smještaja za korisnike koji pravo na smještaj ostvaruju temeljem Ugovora o smještaju

Odluka o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe Knin

Odluka o cijenama usluga Doma Knin (pdf)