INFORMACIJE O PRIJAVI ZA SMJEŠTAJ U DOM

Za prijavu za smještaj u Dom za starije osobe Knin potrebno je pribaviti i priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za smještaj u Dom
  (obrazac se može dobiti, mailom, neposredno u Domu ili klikom OVDJE)
 2. preslika osobne iskaznice (obostrana)
 3. uvjerenje o prebivalištu
 4. preslika rodnog lista
 5. preslika iskaznice obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja
 6. posljednji odrezak mirovine/potvrda HZMO-a/potvrda banke o visini mirovine isplaćene u mjesecu prije podnošenja zahtjeva, original
 7. liječnička potvrda za smještaj u Dom, koju ispunjava izabrani liječnik primarne
  zdravstvene zaštite kod kojeg je korisnik prijavljen, na propisanom obrascu, original (obrazac se može dobiti mailom, neposredno u Domu ili klikom OVDJE)
 8. preslike medicinske dokumentacije (nalazi liječnika, otpusno pismo iz bolnice, povijest bolesti, specijalistički nalazi i s.), kao dokaz zdravstvenog stanja, osobito koja je nastala u posljednjih 12 mjeseci  prije podnošenja Zahtjeva, rješenja nadležnih tijela
 1. nalaz psihijatra, ne stariji od 3 mjeseca
 2. original bjanko zadužnica obveznika plaćanja o prihvaćanju obveze plaćanja ili nadoplaćivanja troškova (cijene) smještaja umjesto korisnika, na propisanom obrascu,do iznosa 10.000 eura, solemnizirana kod javnog bilježnika u skladu s posebnim propisima (predaje se prilikom prijma korisnika)
 1. ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (ako ga je podnositelj sklopio) ili izjava  korisnika i podnositelja zahtjeva da ugovor nije sklopljen ili da je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
 1. preslika rješenja o skrbništvu (ako je osoba pod skrbništvom)
 2. Izjava o suglasnost kandidata za smještaj i obveznika uzdržavanja, za prikupljanje i obradu osobnih podataka (privola), na propisanom obrascu, original (obrazac se može dobiti, mailom, neposredno u Domu ili u prilozima za preuzimanje).

Isprave se mogu podnijeti u obliku neovjerenih preslika, osim isprava pod točkama 7. i 10.

Zahtjev se podnosi putem pošte, na adresu: Dom za starije osobe Knin,
Kneza Domagoja 5. 22300 Knin ili osobno na protokol Doma (uprava Doma), ili putem maila.

O smještaju kandidata koji su podnijeli potpunu dokumentaciju odlučuje Komisija za prijam i otpust korisnika.

Za dodatne informacije obratiti se na tel. 022/660-988 (centrala), 022/660-994 (ravnateljica) ili na e-mail adresu: dzsno@domzastarije-knin.hr

Prilozi za preuzimanje:

Zahtjev za smještaj u Dom (pdf)

Liječnička potvrda za smještaj u Dom (pdf)

Izjava kandidata o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (pdf)

Izjava obveznika plaćanja o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (pdf)