Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi za predstavnike naručitelja u postupcima javne nabave:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76 ZJN-i (pdf)