Na temelju članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin, ur.broj: 02-V-08-5/15-1,   ravnateljica Doma objavljuje 

OGLAS

za  zapošljavanje na određeno vrijeme –  HITNO

Za radno mjesto čistačice, broj traženih radnika/ca – 1,  puno radno vrijeme, hitno

Uvjeti:

  • završeno osnovnoškolsko obrazovanje,
  • punoljetnost,
  • Hrvatsko državljanstvo,
  • nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22),
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje posla.

Uz potpisanu pisanu prijavu priložiti:

  1. Dokaz o završenom obrazovanju-preslika svjedodžbe;
  2. Preslika osobne iskaznice ili domovnica;
  3. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Svi izrazi, bez obzira u kom rodu se koriste jednako se odnose na oba spola. 

Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će Dom po službenoj dužnosti.

Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti u skladu sa procjenom opasnosti.

Prije sklapanja ugovora o radu, od izabranog kandidata će se zatražiti izvornici dostavljenih dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju prednost moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici u upravu Doma na adresi: Dom za starije i nemoćne osobe Knin, Kneza Domagoja 5. Knin s naznakom „oglas za zapošljavanje“  Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči Doma i na web stranici doma: www.domzastarije-knin.hr 

Zadnji dan za podnošenje prijave je 7. srpnja 2022. godine, do 13.00 sati, bez obzira na način dostave prijave.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo sukladno zakonu.                                                                  

Dom za starije i nemoćne osobe Knin

Oglas za zaposljavanje – cistacica – HITNO (pdf)